Lịch làm việc

Thời gian làm việc: Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021

Thời gian: Từ 7h30 đến 17h30
 

Stt Tên phòng Làm việc Nghỉ
1 Phòng Đọc Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 7, Chủ nhật
2 Phòng Mượn Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 7, Chủ nhật
3 Phòng Tài liệu tham khảo Sau đại học Thứ 2, 3, 4, 5, 6 Thứ 7, Chủ nhật  
4 Phòng Nghiệp vụ Thứ 2, 3, 4, 5, 6         Thứ 7, Chủ nhật