Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chức năng

Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện công tác thư viện, phục vụ các hoạt động hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác thư viện. Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện công tác thư viện, phục vụ các hoạt động hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác thư viện. 

2. Nhiệm vụ

a) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của đơn vị.

b) Phát triển tài nguyên thông tin phù hợp với mục tiêu, nội dung, chương trình, lĩnh vực, ngành đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Trường.

c) Tiếp nhận, bổ sung và tổ chức khai thác khóa luận, đồ án, luận văn, luận án, kết quả nghiên cứu khoa học của người học và người dạy trong Trường; xây dựng tài liệu nội sinh, cơ sở dữ liệu học liệu, tài nguyên học liệu mở.

d) Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản thông tin; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy cập và tìm kiếm thông tin tự động hóa.

đ) Tổ chức không gian đọc; hướng dẫn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của đơn vị; hoàn thiện kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin; củng cố, mở rộng kiến thức cho người học, người dạy và cán bộ quản lý.

e) Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến và    công nghệ thông tin vào công tác thư viện.

g) Thực hiện liên thông với thư viện trong nước và nước ngoài.

h) Thực hiện báo cáo hàng năm và báo cáo đột xuất thuộc lĩnh vực khi có yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cấp có thẩm quyền.

i) Quản lý nguồn lực của đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng.

3. Quyền hạn

a) Tham gia các hội nghề nghiệp, các hội nghị, hội thảo khoa học về thông tin -  thư viện trong nước và quốc tế; liên kết, hợp tác với các thư viện, trung tâm thông tin, tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài về tiếp nhận tài trợ, viện trợ, trao đổi tài nguyên thông tin, kinh nghiệm chuyên môn, tham gia các mạng thông tin phù hợp với quy định của Trường và của pháp luật.

b) Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu phù hợp với quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ được giao.

c) Từ chối phục vụ tài nguyên thông tin trái pháp luật và nội quy, quy chế của Trung tâm.

TRUNG TÂM HỌC LIỆU LÊ VŨ HÙNG