Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

Chức năng

Trung tâm Thông tin - Thư viện Lê Vũ Hùng có chức năng phục vụ các hoạt động hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng khoa học công nghệ trong nhà trường.

Nhiệm vụ

1. Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của trung tâm.

2. Xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của các thành viên nhà trường.

3. Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản thông tin; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy cập và tìm kiếm thông tin tự động hóa.      

4. Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Phối hợp thực hiện công tác in ấn và phát hành bài giảng, giáo trình theo nhu cầu đào tạo.

6. Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện.

7. Thực hiện báo cáo hàng năm và báo cáo đột xuất thuộc lĩnh vực khi có yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cấp có thẩm quyền.

8. Quản lý nguồn lực của đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Quyền hạn

1. Tham gia các hội nghề nghiệp, các hội nghị, hội thảo khoa học về thông tin thư viện trong nước và quốc tế; liên kết, hợp tác với các thư viện, trung tâm thông tin, tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài về tiếp nhận tài trợ, viện trợ, trao đổi nguồn lực thông tin, kinh nghiệm chuyên môn, tham gia các mạng thông tin phù hợp với quy định của nhà trường và của pháp luật.

2. Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu phù hợp với quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Từ chối phục vụ tài liệu trái pháp luật và nội quy, quy chế của trung tâm.