Tài nguyên thông tin

Tài liệu in

- Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo: 26.809 đầu sách, tương ứng với 128.852 bản

- Báo, tạp chí: 57 loại

 - Luận văn - Luận án: 2.108 nhan đề

- Tài liệu đa phương tiện: 499 nhan đề, tương ứng với 4.344 bản

Tài liệu số

Tài liệu nội sinh gồm: giáo trình, tài liệu tham khảo, luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học,....

- Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

- Tài liệu sưu tầm từ các trang tài liệu miễn phí có uy tín