Hướng dẫn làm thẻ Thư viện

1. Bạn đọc nộp 01 ảnh 3x4, kèm theo thông tin và lệ phí làm thẻ là: 40.000đ/thẻ/khóa học.

2. Các trường hợp cần cấp lại thẻ: Mất hoặc hư hỏng không thể sử dụng.

3. Thủ tục cấp lại thẻ thư viện: Bạn đọc đến trung tâm báo mất thẻ và đăng ký làm lại thẻ.