Phòng Đọc

Tầng 3 - Nhà Hỗ trợ Dạy học (H1)

Tài liệu tại Phòng Đọc: Người sử dụng đọc tại chỗ và được mượn tài liệu mang về: 01 quyển và  01 CD/01 ngày.