MARC21VN: Tài liệu tham khảo 1999, do Vũ Văn Sơn và Cao Minh Kiểm biên soạn.

(09/11/2016 08:32:13)

MARC21 là khổ mẫu trao đổi được thiết kế để cung cấp các đặc tả kỹ thuật cho việc trao đổi thông tin thư mục, thông tin liên quan giữa các hệ thống với tư cách là một khổ mẫu trao đổi, MARC21 không áp dụng những chuẩn lưu trữ dữ liệu bên trong hệ thống và chuẩn trình bày dữ liệu. Việc trình bày dữ liệu là quy định riêng của từng hệ thống riêng biệt sử dụng khổ mẫu MARC21.

Thuận lợi và khó khăn khi phân loại tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ theo DDC

(28/10/2015 04:13:59)

Trong báo cáo của Thư viện Quốc gia tại Hội nghị “Sơ kết 3 năm áp dụng khung phân loại DDC trong ngành thư viện Việt Nam” đã nêu rõ: “Hiện nay DDC được áp dụng phổ biến trong các hệ thống thư viện công cộng và thư viện các trường đại học, tuy nhiên, hệ thống các thư viện chuyên ngành khoa học công nghệ gần như chưa áp dụng”.