Phòng Mượn

Nhà Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng

Tài liệu tại Phòng Mượn;

- Người sử dụng là viên chức và nhân viên của Trường: 15 quyển và 15 CD/90 ngày.

- Người sử dụng là sinh viên, học viên, người sử dụng ngoài Trường: 08 quyển và 08 CD/30 ngày.