Cơ cấu tổ chức và Phân công nhiệm vụ

* Cơ cấu tổ chức:

 01 Giám đốc

- 01 Phó Giám đốc

- 07 chuyên viên

 

* Phân công nhiệm vụ:

 
   

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin -Thư viện Lê Vũ Hùng. Giám đốc Trung tâm phân công nhiệm vụ của các thành viên trong năm học 2018-2019 như sau:

1. Bà Trần Thị Kim Trang: Giám đốc Trung tâm

- Quản lý chung các hoạt động và điều hành các hoạt động thường xuyên của đơn vị như: Lập kế hoạch hàng năm, kế hoạch trung hạn, dài hạn. Tổ chức, đề xuất tài chính cho việc in ấn, phát hành, bổ sung tài liệu …;

- Phối hợp, giao lưu hợp tác với các Nhà xuất bản, đơn vị trong và ngoài trường nhằm phát triển Trung tâm;

- Phụ trách chính công tác Nghiệp vụ Thư viện;

- Thực hiện các kế hoạch của nhà trường.

2. Bà Tô Lan Phương: Phó Giám đốc Trung tâm

- Phụ trách chính công tác Phục vụ bạn đọc: Khảo sát, theo dõi và tìm hiểu nhu cầu về tài tiệu của bạn đọc…; đề xuất, cải tiến các phương pháp mới nhằm thu hút bạn đọc đến Trung tâm.

- Phụ trách kỹ thuật trang web, phần mềm tất cả các máy tính phục vụ của Trung tâm;

- Bổ sung và phát hành tài liệu theo yêu cầu bạn đọc;

- Tư vấn, hướng dẫn bạn đọc tra cứu, tìm kiếm tài liệu;

- Thực hiện các công việc cụ thể khác theo sự ủy quyền của Giám đốc Trung tâm.

3. Ông Nguyễn Hoàng Nam: Thư viện viên _ Phòng Thông tin Thư mục và Nghiệp vụ thư viện

- Phụ trách chính về hoạt động Thông tin – Thư mục như: Phát triển bộ sưu tập tài liệu số; bổ sung báo, tạp chí; cấp thẻ thư viện; cấp tài khoản Thư viện Số; tư vấn, hướng dẫn bạn đọc; cập nhật thông báo; quảng bá thư viện; in ấn luận án, luận văn (theo quy chế Trung tâm);

- Quản lý Tài sản cố định tại đơn vị;

- Trợ lý kiểm định, ISO và lưu trữ tài liệu tại đơn vị;

- Phụ trách hoạt động công đoàn, đoàn thể, câu lạc bộ trong và ngoài đơn vị;

 - Phụ trách website của Trung tâm Thông tin – Thư viện Lê Vũ Hùng, trang Thư viện Số phối hợp với Tailieu.vn;

 - Hỗ trợ  phục vụ và nghiệp vụ thư viện cho Phòng Đọc.

4. Bà Lê Thị Kim Chi: Thư viện viên _ Phòng Thông tin Thư mục và Nghiệp vụ thư viện

- Phụ trách chính về hoạt động Nghiệp vụ thư viện như: Phân loại, biên mục, giới thiệu sách mới, hỗ trợ phát triển bộ sưu tập tài liệu số,....

- Hướng dẫn nghiệp vụ thư viện (khi được phân công).

- Hỗ trợ  phục vụ và nghiệp vụ thư viện cho Phòng Tài liệu Tham khảo Sau đại học.

 5. Ông Đoàn Trung Chánh: Thư viện viên _ Phòng Thông tin Thư mục và Nghiệp vụ thư viện

- Phụ trách hỗ trợ về các hoạt động Thông tin – Thư mục và Nghiệp vụ thư viện như: Biên mục, giới thiệu sách mới, hỗ trợ phát triển bộ sưu tập tài liệu số,....

- Hỗ trợ  phục vụ và nghiệp vụ thư viện cho Phòng Mượn.      

6. Ông Nguyễn Hồng Điều: Chuyên viên _ Phòng Tài liệu tham khảo Sau đại học

- Phụ trách chính hoạt động Phòng Tài liệu Tham khảo Sau Đại học;

- Hỗ trợ công tác văn thư như: thư ký các cuộc họp của đơn vị;

 - Tư vấn, hướng dẫn bạn đọc tra cứu, tìm kiếm tài liệu;

- Thường xuyên kiểm tra, bảo quản tài liệu theo đúng quy định;

- Hỗ trợ Phòng Thông tin – Thư mục và Nghiệp vụ thư viện: Dán nhãn, đóng mộc cho tài liệu,…

7. Bà Võ Thị Kim Tiến: Chuyên viên _ Phòng Đọc

- Phụ trách công tác quản lý báo, tạp chí của Trung tâm;

- Phụ trách hoạt động Phòng Đọc;

- Sắp xếp, bảo quản tài liệu tại Phòng Đọc;

- Tư vấn, hướng dẫn bạn đọc tra cứu, tìm kiếm tài liệu;

- Thường xuyên kiểm tra, bảo quản tài liệu theo đúng quy định.

8. Bà Nguyễn Thị Như Quyến: Giảng viên _ Phòng Mượn

- Phụ trách chính hoạt động Phòng Mượn;

- Quản lý tiền phạt sách trễ hạn của bạn đọc;

- Sắp xếp, bảo quản tài liệu tại Phòng Mượn;

- Tư vấn, hướng dẫn bạn đọc tra cứu, tìm kiếm tài liệu;

- Thường xuyên kiểm tra, bảo quản tài liệu theo đúng quy định.

9. Ông Nguyễn Đức Quang: Chuyên viên _ Phòng Mượn

- Phụ trách hoạt động Phòng Mượn;

- Sắp xếp, bảo quản tài liệu tại Phòng Mượn;

- Tư vấn, hướng dẫn bạn đọc tra cứu, tìm kiếm tài liệu;

- Thường xuyên kiểm tra, bảo quản tài liệu theo đúng quy định.