Cơ cấu tổ chức và Phân công nhiệm vụ

* Cơ cấu tổ chức:

 01 Giám đốc

- 01 Phó Giám đốc

- 09 chuyên viên

 

* Phân công nhiệm vụ:

 
   

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin -Thư viện Lê Vũ Hùng. Giám đốc Trung tâm phân công nhiệm vụ của các thành viên trong năm học 2019-2020 như sau:

1. Bà Trần Thị Kim Trang: Giám đốc Trung tâm

- Quản lý chung các hoạt động và điều hành các hoạt động thường xuyên của đơn vị như: Lập kế hoạch hàng năm, kế hoạch trung hạn, dài hạn. Tổ chức, đề xuất tài chính cho việc in ấn, phát hành, bổ sung tài liệu...;

- Phối hợp, giao lưu hợp tác với các nhà xuất bản, đơn vị trong và ngoài trường nhằm phát triển Trung tâm;

- Phụ trách chính công tác Nghiệp vụ thư viện;

- Thực hiện các kế hoạch của Nhà trường.

2. Bà Tô Lan Phương: Phó Giám đốc Trung tâm

- Phụ trách chính công tác Phục vụ bạn đọc: Khảo sát, theo dõi và tìm hiểu nhu cầu về tài tiệu của bạn đọc…; đề xuất, cải tiến các phương pháp mới nhằm thu hút bạn đọc đến Trung tâm.

-  Phụ trách kỹ thuật trang web, phần mềm nghiệp vụ của Trung tâm;

- Bổ sung và phát hành tài liệu theo yêu cầu bạn đọc;

- Tư vấn, hướng dẫn bạn đọc tra cứu, tìm kiếm tài liệu;

- Thường xuyên kiểm tra, bảo quản tài liệu, cơ sở vật chất và trang thiết bị tại tại các phòng phục vụ bạn đọc theo đúng quy định.

- Thực hiện các công việc cụ thể khác theo sự ủy quyền của Giám đốc Trung tâm.       

3. Ông Nguyễn Hoàng Nam: Thư viện viên - Phòng Thông tin Thư mục và Nghiệp vụ thư viện

- Phụ trách chính về hoạt động Thông tin – Thư mục như: Phát triển bộ sưu tập tài liệu số; cấp thẻ thư viện; cấp tài khoản thư viện số; tư vấn, hướng dẫn bạn đọc; cập nhật thông báo; quảng bá thư viện; in ấn luận án, luận văn (theo quy chế Trung tâm);

- Quản lý tài sản cố định tại đơn vị;

- Phụ trách hoạt động kiểm định chất lượng, ISO và lưu trữ tài liệu tại đơn vị;

- Phụ trách hoạt động công đoàn, đoàn thể, câu lạc bộ trong và ngoài đơn vị;

- Phụ trách website của Trung tâm Thông tin – Thư viện Lê Vũ Hùng, trang thư viện số phối hợp với Tailieu.vn;

- Hỗ trợ  phục vụ và nghiệp vụ thư viện cho Phòng Đọc.

4. Bà Lê Thị Kim Chi: Thư viện viên  - Phòng Thông tin Thư mục và Nghiệp vụ thư viện

- Phụ trách chính về hoạt động Nghiệp vụ thư viện như: Phân loại, biên mục, giới thiệu sách mới, hỗ trợ phát triển bộ sưu tập tài liệu số,…

- Hướng dẫn nghiệp vụ thư viện (khi được phân công);

- Hỗ trợ  phục vụ và nghiệp vụ thư viện cho Phòng Tài liệu Tham khảo Sau đại học.

5. Ông Đoàn Trung Chánh: Thư viện viên - Phòng Thông tin Thư mục và Nghiệp vụ thư viện

- Phụ trách hỗ trợ về các hoạt động Thông tin – Thư mục và Nghiệp vụ thư viện như: Biên mục, giới thiệu sách mới, hỗ trợ phát triển bộ sưu tập tài liệu số…

- Hỗ trợ công tác văn thư như: thư ký các cuộc họp của đơn vị;

- Hỗ trợ  phục vụ và nghiệp vụ thư viện cho Phòng Mượn.

6. Ông Nguyễn Hồng Điều: Chuyên viên - Phòng Tài liệu tham khảo Sau đại học

- Phụ trách chính hoạt động Phòng Tài liệu Tham khảo Sau Đại học;

- Tư vấn, hướng dẫn bạn đọc tra cứu, tìm kiếm tài liệu;

- Thường xuyên kiểm tra, bảo quản tài liệu, cơ sở vật chất và trang thiết bị tại Phòng Tài liệu tham khảo Sau Đại học theo đúng quy định;

- Hỗ trợ Phòng Thông tin – Thư mục và Nghiệp vụ thư viện: Dán nhãn, đóng mộc cho tài liệu,…

7. Bà Lê Thị Thanh Yến: Giảng viên - Phòng Đọc

- Phụ trách công tác quản lý báo, tạp chí của Trung tâm;

- Phụ trách hoạt động Phòng Đọc và Phòng Tạp chí;

- Sắp xếp, bảo quản tài liệu tại Phòng Đọc;

- Tư vấn, hướng dẫn bạn đọc tra cứu, tìm kiếm tài liệu;

- Thường xuyên kiểm tra, bảo quản tài liệu, cơ sở vật chất và trang thiết bị tại Phòng Đọc, Phòng Tạp chí, Phòng học nhóm theo đúng quy định.

8. Bà Phạm Minh Châu: Chuyên viên – Phòng Đọc

- Phụ trách hoạt động Phòng Đọc và Phòng học nhóm;

- Sắp xếp, bảo quản tài liệu tại Phòng Đọc;

- Tư vấn, hướng dẫn bạn đọc tra cứu, tìm kiếm tài liệu;

- Thường xuyên kiểm tra, bảo quản tài liệu, cơ sở vật chất và trang thiết bị tại Phòng Đọc, Phòng học nhóm, Phòng Tạp chí theo đúng quy định.

9. Bà Nguyễn Thị Như Quyến: Giảng viên - Phòng Mượn

- Phụ trách chính hoạt động Phòng Mượn;

- Quản lý tiền phạt sách trễ hạn của bạn đọc;

- Sắp xếp, bảo quản tài liệu tại Phòng Mượn;

- Tư vấn, hướng dẫn bạn đọc tra cứu, tìm kiếm tài liệu;

- Thường xuyên kiểm tra, bảo quản tài liệu, cơ sở vật chất và trang thiết bị tại Phòng Mượn theo đúng quy định.

10. Ông Nguyễn Đức Quang: Chuyên viên - Phòng Mượn

- Phụ trách hoạt động Phòng Mượn;

- Sắp xếp, bảo quản tài liệu tại Phòng Mượn;

- Tư vấn, hướng dẫn bạn đọc tra cứu, tìm kiếm tài liệu;

- Thường xuyên kiểm tra, bảo quản tài liệu, cơ sở vật chất và trang thiết bị tại Phòng Mượn theo đúng quy định.

11. Bà Nguyễn Thị Kiều Thương: Chuyên viên - Phòng Mượn

- Phụ trách hoạt động Phòng Mượn;

- Sắp xếp, bảo quản tài liệu tại Phòng Mượn;

- Tư vấn, hướng dẫn bạn đọc tra cứu, tìm kiếm tài liệu;

- Thường xuyên kiểm tra, bảo quản tài liệu, cơ sở vật chất và trang thiết bị tại Phòng Mượn theo đúng quy định.