Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức gồm:

 01 Giám đốc

- 08 chuyên viên