Cơ cấu tổ chức

- Cơ cấu tổ chức gồm:

                      + 01 Giám đốc,

                      + 09 chuyên viên trình độ ĐH trở lên.