Cơ cấu tổ chức và phân công nhiệm vụ

* Cơ cấu tổ chức:

01 Giám đốc

- 01 Phó Giám đốc

- 09 thư viện viên, chuyên viên

* Phân công nhiệm vụ:

 
   

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng (gọi tắt là Trung tâm). Giám đốc Trung tâm phân công nhiệm vụ của các viên chức trong năm học 2021-2022 như sau:

1. Bà Trần Thị Kim Trang: Giám đốc Trung tâm

- Quản lý chung và điều hành các hoạt động thường xuyên của Trung tâm như: Lập kế hoạch hàng năm, kế hoạch trung hạn, dài hạn.

- Đề xuất tài chính cho việc in ấn, phát hành, bổ sung tài liệu.

- Phối hợp với các nhà xuất bản, đơn vị trong và ngoài trường nhằm phát triển Trung tâm.

- Phụ trách chính hoạt động nghiệp vụ thư viện.

- Thực hiện các kế hoạch của Trường.

2. Bà Tô Lan Phương: Phó Giám đốc Trung tâm

- Phụ trách chính hoạt động phục vụ người sử dụng: Khảo sát, theo dõi và tìm hiểu nhu cầu về tài tiệu của người sử dụng. Đề xuất, cải tiến các phương pháp mới nhằm thu hút người sử dụng đến Trung tâm.

- Phụ trách kỹ thuật website, phần mềm quản lý thư viện điện tử của Trung tâm.

- Bổ sung và phát hành tài liệu theo yêu cầu người sử dụng.

- Tư vấn, hướng dẫn người sử dụng tra cứu, tìm kiếm tài liệu.

- Thường xuyên kiểm tra, bảo quản tài liệu, cơ sở vật chất và trang thiết bị tại tại các phòng phục vụ người sử dụng theo đúng quy định.

- Thực hiện các công việc cụ thể khác theo sự ủy quyền của Giám đốc Trung tâm.       

3. Ông Nguyễn Hoàng Nam: Thư viện viên - Phòng Nghiệp vụ

- Phụ trách chính các hoạt động tại Phòng Nghiệp vụ như: Phát triển bộ sưu tập tài liệu số; cấp thẻ thư viện; cấp tài khoản thư viện số; tư vấn, hướng dẫn người sử dụng; cập nhật thông báo; quảng bá Trung tâm.

- Quản lý tài sản cố định của Trung tâm.

- Phụ trách hoạt động kiểm định chất lượng, ISO và lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Trung tâm.

- Phụ trách hoạt động công đoàn, đoàn thể, câu lạc bộ trong và ngoài Trung tâm.

- Phụ trách quản lý website của Trung tâm, website tài liệu số.

- Hỗ trợ  phục vụ và nghiệp vụ thư viện cho Phòng Đọc.

4. Bà Lê Thị Kim Chi: Thư viện viên  - Phòng Nghiệp vụ

- Phụ trách chính các hoạt động tại Phòng Nghiệp vụ như: Phân loại, biên mục, giới thiệu sách mới, hỗ trợ phát triển bộ sưu tập tài liệu số.

- Hướng dẫn nghiệp vụ thư viện (khi được phân công).

- Hỗ trợ  phục vụ và nghiệp vụ thư viện cho Phòng Tài liệu tham khảo Sau đại học.

5. Ông Đoàn Trung Chánh: Thư viện viên - Phòng Nghiệp vụ

- Phụ trách hỗ trợ các hoạt động tại Phòng Nghiệp vụ như: Biên mục, giới thiệu sách mới, hỗ trợ phát triển bộ sưu tập tài liệu số.

- Thư ký các cuộc họp của đơn vị.

- Hỗ trợ  phục vụ và nghiệp vụ thư viện cho Phòng Mượn.

6. Ông Nguyễn Hồng Điều: Chuyên viên - Phòng Tài liệu tham khảo Sau đại học

Phụ trách chính hoạt động tại Phòng Tài liệu tham khảo Sau đại học như:

- Tư vấn, hướng dẫn người sử dụng tra cứu, tìm kiếm tài liệu.

- Thường xuyên kiểm tra, bảo quản tài liệu, cơ sở vật chất và trang thiết bị theo đúng quy định.

- Hỗ trợ Phòng Nghiệp vụ: Dán nhãn, đóng mộc cho tài liệu.

7. Bà Lê Thị Thanh Yến: Giảng viên - Phòng Đọc

Phụ trách các hoạt động tại Phòng Đọc như:

- Quản lý báo, tạp chí.

- Sắp xếp, bảo quản tài liệu.

- Tư vấn, hướng dẫn người sử dụng tra cứu, tìm kiếm tài liệu.

- Thường xuyên kiểm tra, bảo quản tài liệu, cơ sở vật chất và trang thiết bị theo đúng quy định.

8. Bà Phạm Minh Châu: Chuyên viên – Phòng Đọc

Phụ trách các hoạt động tại Phòng Đọc như:

- Sắp xếp, bảo quản tài liệu.

- Quản lý các hoạt động học nhóm.

- Tư vấn, hướng dẫn người sử dụng tra cứu, tìm kiếm tài liệu.

- Thường xuyên kiểm tra, bảo quản tài liệu, cơ sở vật chất và trang thiết bị theo đúng quy định.

9. Bà Nguyễn Thị Như Quyến: Giảng viên - Phòng Mượn

Phụ trách chính các hoạt động tại Phòng Mượn như:

- Sắp xếp, bảo quản tài liệu.

- Tư vấn, hướng dẫn người sử dụng tra cứu, tìm kiếm tài liệu.

- Thường xuyên kiểm tra, bảo quản tài liệu, cơ sở vật chất và trang thiết bị theo đúng quy định.

10. Bà Nguyễn Thị Kiều Thương: Thư viện viên - Phòng Mượn

Phụ trách các hoạt động tại Phòng Mượn như:

- Sắp xếp, bảo quản tài liệu.

- Quản lý các hoạt động học nhóm.

- Tư vấn, hướng dẫn người sử dụng tra cứu, tìm kiếm tài liệu.

- Thường xuyên kiểm tra, bảo quản tài liệu, cơ sở vật chất và trang thiết bị theo đúng quy định.

11. Ông Nguyễn Đức Quang: Chuyên viên - Phòng Mượn

Phụ trách các hoạt động tại Phòng Mượn như:

- Sắp xếp, bảo quản tài liệu.

- Quản lý các hoạt động học nhóm.

- Tư vấn, hướng dẫn người sử dụng tra cứu, tìm kiếm tài liệu.

- Thường xuyên kiểm tra, bảo quản tài liệu, cơ sở vật chất và trang thiết bị theo đúng quy định.