Bạn đọc có nhu cầu tài liệu, tiến hành tra cứu tài liệu và gửi yêu cầu, (số DKCB của tài liệu) về cho Thư Viện. Số DKCB bạn đọc xem chi tiết tài liệu tại