27/04/2022

Hậu phương Miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ , cứu nước (1954 - 1975)


Hậu phương được biết đến trong các cuộc chiến tranh. Có hậu phương chiến lược, có hậu phương tại chỗ, có những căn cứ du kích, có lòng dân che chở như một sức mạnh vững chắc đảm bảo thành công. Không có một quân đội nào trên Thế giới không có một hậu phương vững chắc lại có thể chiến thắng.


Trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, miền Bắc đã trở thành hậu phương lớn, vững chắc, cung cấp sức người, sức của cho tiền tuyến lớn kháng chiến thành công. Quyển sách sẽ là nguồn dữ liệu quý giá để bạn đọc nghiên cứu và tham khảo.


Sách gồm có 3 chương:
Chương I: Vai trò của hậu phương trong chiến tranh và sự cần thiết xây dựng hậu phương miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Chương II: Miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bước đầu chi viện cho miền Nam (1954 – 1965)
Chương III: Miền Bắc vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và đẩy mạnh chi viện cho miền Nam 91965 – 1975).

 Chi tiết: http://thuvien.dthu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-41445.html
Xin trân trọng giới thiệu và hân hạnh phục vụ quý bạn đọc, tại Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng Trường ĐH Đồng Tháp.