31/05/2018

Thông báo về việc tạm ngưng phục vụ bạn đọc vào buổi trưa các ngày trong tuần và thứ 7 tại Trung tâm TT-TV Lê Vũ Hùng

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRUNG TÂM TT-TV LÊ VŨ HÙNG                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số:  07  /TB-TVLVH                                                                        Đồng Tháp, ngày 30  tháng 05  năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngưng phục vụ bạn đọc

vào các buổi trưa các ngày trong tuần và thứ 7 tại Trung tâm TT-TV  Lê Vũ Hùng

Căn cứ vào Thông báo số 24/TB-TVLVH, ngày 30/8/2017 của Trung tâm TT-TV Lê Vũ Hùng về thời gian phục vụ bạn đọc;

Căn cứ vào tình hình thực tế do vào thời gian nghỉ hè, số lượng bạn đọc đến Trung tâm giảm nhiều;

Trung tâm TT-TV Lê Vũ Hùng xin thông báo về việc tạm ngưng phục vụ bạn đọc vào buổi trưa các ngày trong tuần (11h30’ – 13h30’) và ngày thứ 7. Cụ thể như sau:

- Thời gian: Từ ngày 02/6/2018 đến ngày 19/8/2018

- Địa điểm:

+ Phòng Mượn _ Nhà Trung tâm TT-TV Lê Vũ Hùng

+ Phòng Đọc _ Nhà Hỗ trợ Dạy học (H1)

Sau thời gian trên Trung tâm sẽ tổ chức phục vụ bạn đọc bình thường.

Trên đây là thông báo về việc tạm ngưng phục vụ bạn đọc. Trung tâm TT-TV Lê Vũ Hùng kính đề nghị các Khoa thông báo đến giảng viên và các lớp sinh viên để biết và thực hiện.

Nơi nhận :                                                                                         GIÁM ĐỐC

- Các Khoa đào tạo;                                                                             (Đã ký)

- Các lớp sinh viên;

- Lưu: VT, N.                                                                               Trần Thị Kim Trang

Dữ liệu đính kèm:

TB tam ngung truc trua.pdf [220554 Kb]