27/02/2018

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm TT-TV Lê Vũ Hùng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin – Thư viện Lê Vũ Hùng

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 345 /QĐ-ĐHĐT ngày 12 tháng  9  năm 2016

 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp)

 
   

 

Chương I

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

 

            Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

            1. Quy chế này quy định về tổ chức, hoạt động và cơ sở vật chất của Trung tâm Thông tin - Thư viện Lê Vũ Hùng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) - Trường Đại học Đồng Tháp.

            2. Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị, cá nhân là công chức, viên chức, sinh viên và học viên của Trường Đại học Đồng Tháp, trong công tác tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin - Thư viện Lê Vũ Hùng.

            Điều 2. Tên gọi của trung tâm

            1. Tên tiếng Việt

            Trung tâm Thông tin - Thư viện Lê Vũ Hùng

            2. Tên tiếng Anh

            Information Center - Le Vu Hung Library

 

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

           

            Điều 3. Chức năng

            Trung tâm Thông tin - Thư viện Lê Vũ Hùng có chức năng phục vụ các hoạt động hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng khoa học công nghệ trong nhà trường.

            Điều 4. Nhiệm vụ

            1. Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của trung tâm.

            2. Xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của các thành viên nhà trường.

            3. Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản thông tin; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy cập và tìm kiếm thông tin tự động hóa.      

            4. Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật.

            5. Phối hợp thực hiện công tác in ấn và phát hành bài giảng, giáo trình theo nhu cầu đào tạo.

            6. Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện.

            7. Thực hiện báo cáo hàng năm và báo cáo đột xuất thuộc lĩnh vực khi có yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cấp có thẩm quyền.

            8. Quản lý nguồn lực của đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng.

            9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

            Điều 5. Quyền hạn

            1. Tham gia các hội nghề nghiệp, các hội nghị, hội thảo khoa học về thông tin thư viện trong nước và quốc tế; liên kết, hợp tác với các thư viện, trung tâm thông tin, tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài về tiếp nhận tài trợ, viện trợ, trao đổi nguồn lực thông tin, kinh nghiệm chuyên môn, tham gia các mạng thông tin phù hợp với quy định của nhà trường và của pháp luật.

            2. Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu phù hợp với quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ được giao.

            3. Từ chối phục vụ tài liệu trái pháp luật và nội quy, quy chế của trung tâm.

            Điều 6. Đối tượng phục vụ (gọi tắt là bạn đọc)

           Toàn thể công chức, viên chức, sinh viên và học viên đang làm việc, học tập tại Trường Đại học Đồng Tháp và bạn đọc ngoài trường khi có thư giới thiệu.

 

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM

           

            Điều 7. Cơ cấu tổ chức của trung tâm

            1. Nhân sự của trung tâm gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc, Thư viện viên, Chuyên viên và Nhân viên.

            2. Giám đốc, Phó Giám đốc do Hiệu trưởng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, chịu trách nhiệm cá nhân trước Hiệu trưởng về toàn bộ hoạt động của trung tâm. Giám đốc là người chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động của trung tâm, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều 3, 4, 5 của Quy chế này.

           3. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

           Căn cứ vào quy mô, chức năng và nhiệm vụ được giao, trung tâm có các phòng chuyên môn, nghiệp vụ sau đây:

           a) Phòng Mượn;

           b) Phòng Đọc;

           c) Phòng Tài liệu tham khảo Sau đại học;

           d) Phòng Thông tin – Thư mục và Nghiệp vụ thư viện.

           Điều 8. Người làm công tác thông tin - thư viện

           1. Người làm công tác thông tin - thư viện được nhà trường tạo điều kiện thuận lợi trong học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ.

           2. Việc bố trí người làm công tác thông tin - thư viện phải căn cứ vào tiêu chuẩn nghiệp vụ, chức danh chuyên môn theo quy định của pháp luật.

           3. Phải thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được Giám đốc trung tâm phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc trung tâm về công việc được phân công.

           4. Hiệu trưởng quyết định số lượng nhân sự cần thiết để đảm bảo cho trung tâm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao có hiệu quả.

           Điều 9. Các hoạt động của trung tâm

           1. Hoạt động phát triển trung tâm; hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ trong và ngoài trung tâm như: Bổ sung, sưu tầm, lựa chọn và xử lý tài liệu; tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học về lĩnh vực thư viện.

           2. Biên soạn các bản thư mục và thư mục chuyên đề, xây dựng cơ sở dữ liệu khai thác mạng Internet; tổ chức các kho tự chọn, giới thiệu và triển lãm sách, báo phù hợp với điều kiện cụ thể của trung tâm nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của người đọc.

           Điều 10. Quy trình mua tài liệu  

           1. Trung tâm gửi danh mục giới thiệu tài liệu mới về các đơn vị hoặc đơn vị tìm nguồn tài liệu.

           2. Các đơn vị lập bản đề nghị mua tài liệu gửi về trung tâm.

           3. Trung tâm thu thập bản đề nghị của các đơn vị.

           4. Trung tâm lập kế hoạch mua tài liệu và trình Lãnh đạo trường duyệt.

           5. Tiến hành mua tài liệu.

           6. Nhập sách, xử lý kỹ thuật và phục vụ bạn đọc.

           Điều 11. Quy trình làm thẻ thư viện

           1. Bạn đọc nộp 01 ảnh 3x4, kèm theo thông tin và lệ phí làm thẻ là: 40.000đ/thẻ/khóa học.

           2. Các trường hợp cần cấp lại thẻ: Mất hoặc hư hỏng không thể sử dụng.

           3. Thủ tục cấp lại thẻ thư viện: Bạn đọc đến trung tâm báo mất thẻ và đăng ký làm lại thẻ.

           Điều 12. Quy định về việc kiểm kê tài liệu trong trung tâm

           Định kỳ 05 năm sẽ tiến hành tổng kiểm kê lại toàn bộ tài liệu do trung tâm quản lý và kiểm kê đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên.

 

Chương IV

CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM

 

            Điều 13. Cơ sở vật chất của trung tâm

            1. Vốn tài liệu của trung tâm bao gồm các vật mang tin dưới dạng vật chất: Tài liệu in trên giấy, tài liệu nghe nhìn và tài liệu điện tử, cơ sở dữ liệu trực tuyến được tổ chức thành các kho phù hợp nhằm phục vụ nhu cầu người đọc, người dùng tin trong thư viện.

            2. Khu làm việc trung tâm được bố trí và xây dựng theo đúng tiêu chuẩn kiến trúc và phù hợp với sự phát triển trung tâm. Gồm 2 khu:

            a) Khu làm việc 1: Nhà Trung tâm Thông tin – Thư viện Lê Vũ Hùng;

            b) Khu làm việc 2: Tầng 2 và tầng 3 Nhà Hỗ trợ Dạy học (H1).

            3. Giám đốc trung tâm chịu trách nhiệm quản lý cơ sở vật chất được giao, sử dụng nguồn kinh phí thuộc thẩm quyền phù hợp với quy định của trường đại học và pháp luật.

            Điều 14. Kinh phí hoạt động của trung tâm

            1. Nguồn kinh phí hoạt động của trung tâm bao gồm:

            a) Nguồn kinh phí được nhà trường cấp

            - Kinh phí hoạt động thường xuyên theo kế hoạch hàng năm được Hiệu trưởng duyệt.

           - Kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, vốn tài liệu thư viện, ứng dụng công nghệ thông tin và các hoạt động nghiệp vụ theo kế hoạch được duyệt hàng năm.

            b) Nguồn kinh phí khác

            - Nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ trung tâm phù hợp với quy định của pháp luật và chức năng nhiệm vụ được giao như: Sao chụp tài liệu, dịch thuật, cung cấp thư mục theo chuyên đề, sử dụng mạng thông tin – thư viện; sử dụng Internet, dịch vụ đa phương tiện.

            - Các khoản thu hộ, chi hộ cho bạn đọc: Lệ phí thẻ đọc, mượn, đào tạo bạn đọc.

            - Tiền đền bù sách mất.

            - Các khoản tài trợ, quà biếu, tặng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

            2. Kinh phí chi cho các hoạt động trung tâm:

            a) Chi cho các hoạt động nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch phê duyệt nhằm bổ sung tài liệu phát triển nguồn lực thông tin;

            b) Chi mua sắm trang thiết bị công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu, biên soạn thư mục, triển lãm, giới thiệu sách báo, nói chuyện chuyên đề;

            c) Chi đầu tư xây dựng cơ bản khu làm việc của trung tâm;

            d) Chi các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ; các hoạt động tham quan, khảo sát thực tế ở trong nước và nước ngoài;

            đ) Chi các hoạt động nghề nghiệp khác.

            3. Các khoản chi tại các điểm a, b, c, d, và đ khoản này thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường và quy định của pháp luật về tài chính – kế toán.

           

Chương V

NỘI QUY PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

 

            Điều 15. Quy định chung

           1. Đối với bạn đọc

           a) Bạn đọc phải có thẻ thư viện do Trung tâm Thông tin – Thư viện Lê Vũ Hùng cấp hoặc thư giới thiệu đối với bạn đọc ngoài trường;

           b) Trang phục đúng quy định của nhà trường;

           c) Gửi tư trang đúng nơi quy định của trung tâm;

           d) Để tài liệu đúng nơi quy định sau khi sử dụng;

           đ) Kiểm tra tài liệu trước khi sử dụng;

           e) Thực hiện đúng luật bản quyền về in, sao, chép;

           g) Giữ gìn trật tự và vệ sinh chung.

           2. Đối với viên chức trung tâm

           a) Thực hiện theo quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Thông tin – Thư viện Lê Vũ Hùng;

           b) Viên chức trung tâm có trách nhiệm phục vụ bạn đọc chu đáo và nghiêm túc.

           Điều 16. Các hành vi bị nghiêm cấm

           1. Lấy cắp, làm hư hỏng tài liệu và trang thiết bị trong trung tâm.

           2. Cho mượn hoặc sử dụng thẻ thư viện của người khác.

           3. Mang sách, báo, tạp chí… ra khỏi khu vực quy định.

           4. Sử dụng điện thoại di động trong khu vực không được phép.

           5. Tự ý điều chỉnh máy điều hòa nhiệt độ, đèn, quạt, rèm cửa sổ…

           6. Có thái độ, hành vi, lời nói kém văn hóa.

           7. Mang vật cháy nổ vào trung tâm.

           8. Những hành vi vi phạm pháp luật.

           Điều 17. Quy trình mượn tài liệu

           1. Tra cứu tài liệu.

           2. Vào kho tìm tài liệu.

           3. Đăng ký mượn tài liệu.

           Điều 18. Thời gian phục vụ

         1. Mỗi tuần từ thứ hai đến thứ bảy (các ngày lễ, tết nghỉ theo quy định của nhà nước).

         2. Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h30.

         3. Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h30.

            Điều 19.  Quy định về thời gian đọc - mượn tài liệu

            1. Đối với Phòng Mượn

            a) Công chức, viên chức của Trường: 15 quyển/90 ngày;

            b) Sinh viên, học viên, bạn đọc ngoài Trường: 08 quyển/30 ngày.

          2. Đối với Phòng Đa phương tiện

          a) Công chức, viên chức của Trường: 30 CD/ 90 ngày;

          b) Sinh viên, học viên, bạn đọc ngoài Trường: 12 CD/ 30 ngày.

            3. Đối với Phòng Đọc

            Bạn đọc chỉ được đọc tại chỗ không được mang về. Bạn đọc có nhu cầu photo thì liên hệ viên chức trung tâm để được hướng dẫn.

            4. Đối với Phòng Tài liệu tham khảo Sau đại học

            Bạn đọc chỉ được đọc luận văn, luận án tại chỗ không được phép mang về. Đối với những luận văn do nhà trường đào tạo, bạn đọc có nhu cầu in các trang luận văn cần thiết (không quá 20% luận văn) thì liên hệ với viên chức trung tâm để được hướng dẫn. Chi phí: 3.000đ/trang.

             Điều 20. Khen thưởng

            1. Cá nhân hoặc tổ chức có đóng góp công sức, tài sản cho trung tâm.

            2. Bạn đọc tố giác những người có hành vi vi phạm các quy định của Quy chế này.

            Điều 21. Xử phạt

            1.  Làm hư hỏng tài sản thư viện phạt tiền bằng giá trị tài sản bị hư hỏng

       2.  Trả tài liệu trễ hạn theo quy định: 1.000đ/quyển (CD)/ngày. Bạn đọc quá hạn hơn 30 ngày sẽ bị phạt 30.000đ/quyển(CD) và giam thẻ 30 ngày.

            3.  Làm mất hoặc hư hỏng tài liệu không sử dụng được nữa:

            a) Đối với tài liệu mới còn phát hành, bạn đọc mua bồi thường và nộp 10.000đ/quyển (phí xử lý kỹ thuật);

            b) Đối với tài liệu không còn phát hành: Phạt gấp 3 lần giá trị tương đương với số trang của tài liệu hiện tại;

          c) Đối với tài liệu có đóng dấu “Sách quý hiếm” phạt gấp 10 lần giá trị gốc.

            4. Bạn đọc còn nợ tài liệu:

           a) Đối với sinh viên, học viên trung tâm đề nghị nhà trường không xét tốt nghiệp;

           b) Đối với công chức, viên chức thư viện đề nghị các đơn vị liên quan chưa hoàn thiện hồ sơ để giải quyết chế độ như: Nghỉ hưu, nghỉ việc, thuyên chuyển công tác.

 

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

            Điều 22. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho những quy định khác về công tác tổ chức và hoạt động của Trung tâm.

            Điều 23. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh các vấn đề không phù hợp, thì Giám đốc trung tâm đề nghị Hiệu trưởng xem xét và sửa đổi./.

                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

                                                                                              

                                                                                                                                       Nguyễn Văn Đệ

   

Dữ liệu đính kèm:

QD QUY CHE TV LVH 2016.pdf [2283196 Kb]