12/10/2017

Về việc tạm ngưng phục vụ bạn đọc vào các buổi trưa ngày trong tuần và thứ 7 tại Trung tâm TT-TV Lê Vũ Hùng

Căn cứ vào Thông báo số 04/TB-TVLVH, ngày 14/3/2017 về thời gian phục vụ bạn đọc của Trung tâm TT-TV Lê Vũ Hùng;

Căn cứ vào tình hình thực tế do vào thời gian nghỉ hè, nên số lượng bạn đọc đến Trung tâm ít;

Trung tâm TT-TV Lê Vũ Hùng xin thông báo về việc tạm ngưng phục vụ bạn đọc vào buổi trưa các ngày trong tuần (11h30’ – 13h30’) và ngày thứ 7. Cụ thể như sau:

- Thời gian: Từ ngày 20/6/2017 đến ngày 31/8/2017

- Địa điểm:

+ Phòng Mượn _ Nhà Trung tâm TT-TV Lê Vũ Hùng

+ Phòng Đọc _ Nhà Hỗ trợ Dạy học (H1)

Sau thời gian trên Trung tâm sẽ tổ chức phục vụ bạn đọc bình thường.

            Trên đây là thông báo về việc tạm ngưng phục vụ bạn đọc. Trung tâm TT-TV Lê Vũ Hùng kính đề nghị các Khoa thông báo đến giảng viên và các lớp sinh viên để biết và thực hiện.