Lễ ký kết chương trình phối hợp “Hoạt động thư viện” giai đoạn 2015 - 2020

(28/10/2015 03:17:11)

Ngày 28/9/2015, tại thành phố Vinh, Thư viện tỉnh Nghệ An và Thư viện tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào đã tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp “Hoạt động thư viện” giai đoạn 2015 – 2020.