Tìm thấy 1028 Kết quả Tổng số 44128

Sắp xếp Hiển thị:
 • 1.
  Phân loại DDC: 959.704
  Thông tin xb: H.: Chính trị quốc gia, 2000
  Nguồn tài liệu: Sách in
 • 2.
 • 3.
  Phân loại DDC: 355.4
  Tác giả: Nguyễn Anh Hùng
  Thông tin xb: H.: Khoa học xã hội, 1985
  Nguồn tài liệu: Sách in
 • 4.
  Phân loại DDC: 323.3
  Thông tin xb: TP.HCM: TP.Hồ Chí Minh, 1985
  Nguồn tài liệu: Sách in
 • 5.
 • 6.
  Phân loại DDC: 324.259 707 1
  Tác giả: Vụ công tác chính trị
  Thông tin xb: H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1981
  Nguồn tài liệu: Sách tập
 • 7.
 • 8.
  Phân loại DDC: 324.259 707 53
  Thông tin xb: H.: Sách giáo khoa Mác. Lênin, 1979
  Nguồn tài liệu: Sách tập
 • 9.
 • 10.