...
Phân loại DDC: 335.434 6
Tác giả: Trần Qui Nhơn
Thông tin xb: H.: Giáo Dục, 2006
Mô tả vật lý: 170 tr., 20 cm.
Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau ,Đảng Cộng Sản Việt Nam vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh chăm lo bồi dưỡng ,phát huy vai trò của thế hệ trẻ.
Từ khóa: Cách mạngTư tưởng Hồ Chí MinhThanh niên

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất