...
Phân loại DDC: 306.2
Tác giả: Đô - Bơ - Ri - A - Nốp, V
Thông tin xb: H.: Thông tin lý luận, 1985
Mô tả vật lý: 345 tr., 19 cm.
Từ khóa: Xã hội họcMác Lê nin

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất