...
Phân loại DDC: 390.095 978
Tác giả: Trần, Văn Ánh
Thông tin xb: Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Mô tả vật lý: 235 tr., 24 cm.
Từ khóa: Dân tộc KhmerViệt NamPhum SócVăn hóaTây Nam BộNghiên cứu

Tìm kiếm thêm