...
Phân loại DDC: 324.259 707 55
Tác giả: Nguyễn, Chí Thảo
Thông tin xb: Hà Nội: Chính trị quốc gia Sự thật, 2012
Mô tả vật lý: 196 tr.: thư mục: tr. 187 -193, 21 cm.
Từ khóa: sách tham khảoĐảng cộng sản Việt Namlãnh đạothông tin đối ngoạitập đoàn

Tìm kiếm thêm