...
Phân loại DDC: 523.1
Thông tin xb: T.P. Hồ Chí Minh: Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh, 2011
Mô tả vật lý: 187 tr., 21 cm.
Từ khóa: Vũ trụThiên vănKhám pháQuy luật

Tìm kiếm thêm