...
Phân loại DDC: 332.407 1
Tác giả: Vũ Văn Hóa, Đinh Xuân Hạng
Thông tin xb: H.: Tài chính., 2008.
Mô tả vật lý: 299 tr., 21 cm.

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất