...
Phân loại DDC: 361.300 71
Tác giả: Trần Đình Tuấn
Thông tin xb: H.: Đại học quốc gia Hà Nội, 2010
Mô tả vật lý: 316 tr., 24 cm.
Từ khóa: Lý thuyếtThực hành

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất