...
Phân loại DDC: 915.978 9
Tác giả: Hội đồng khoa học xã hội thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin xb: Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 1996
Mô tả vật lý: 449 tr.: hình vẽ, 24 cm.
Từ khóa: Địa chí

Tìm kiếm thêm