06/08/2018

Phân luồng và liên thông trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam

Phân luồng và liên thông trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam : Lý luận và thực tiễn / Trần Công Phong; Đỗ Thị Bích Loan (đồng chủ biên). - Hà Nội : Giáo dục, 2016. - 347 tr : bảng ; 24 cm.

 

Phân luồng và liên thông trong hệ thống giáo dục là một vấn đề phức tạp, chịu tác động của nhiều nhân tố kinh tế - xã hội, chính sách giáo dục, truyền thống giáo dục… Đây là một vấn đề vĩ mô, cần được giải quyết trong toàn hệ thống giáo dục quốc dân.

 

Mỗi nước có mô hình phân luồng trong hệ thống giáo dục khác nhau, tùy thuộc vào sự phát triển kinh tế - xã hội và truyền thống văn hóa dân tộc nhằm thỏa mãn như cầu giáo dục cho mọi thành viên trong xã hội với quan điểm giáo dục suốt đời, giáo dục liên tục,… Hiểu một cách đầy đủ về phân luồng và liên thông trong hệ thống giáo dục để từ đó có các giải pháp phù hợp với thực tiễn đất nước là một yêu cầu cấp bách đối với giáo dục nước ta hiện nay.

 

Quyển sách Phân luồng và liên thông trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam ra đời nhằm góp phần vào việc giải quyết các vấn đề trên. Sách gồm 5 chương:

 

Chương 1: Lý luận về phân luồng và liên thông trong hệ thống giáo dục quốc dân

Chương 2: Thực trạng phân luồng và liên thông trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam

Chương 3: Kinh nghiệm quốc tế về phân luồng và liên thông trong hệ thống giáo dục

Chương 4: Định hướng phát triển giáo dục Việt Nam đến 2020

Chương 5: Các giải pháp phân luồng và liên thông trong hệ thống giáo dục quốc dân

 

Mời các bạn đón đọc.