06/08/2018

Phương pháp, kĩ thuật xây dựng chuẩn đánh giá năng lực đọc hiểu và năng lực giải quyết vấn đề

Phương pháp, kĩ thuật xây dựng chuẩn đánh giá năng lực đọc hiểu và năng lực giải quyết vấn đề : Chuyên khảo về khoa học giáo dục / Nguyễn Lộc, Nguyễn Thị Lan Phương (ch.b.), Đặng Xuân Cương, ... [và những người khác]. - Hà Nội : Giáo dục, 2016. - 607 tr : minh họa ; 24 cm.

 

Sách cung cấp một hướng tiếp cận, một cách thức xây dựng chuẩn đánh giá năng lực của chương trình giáo dục dựa vào minh chứng về sự phát triển năng lực của người học.

 

Quyển sách này được viết với cấu trúc đặc biệt là vừa cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng chuẩn đánh giá năng lực, vừa mô tả chi tiết những phương pháp, kĩ thuật cho việc xây dựng chuẩn để cung cấp cho chuyên gia chương trình một cách xây dựng chuẩn chương trình theo hướng tiếp cận mô hình phát triển; mô tả chi tiết khung đánh giá năng lực dựa theo chuẩn đánh giá năng lực để cung cấp cho tác giả giáo khoa cùng giáo viên một cách thức đánh giá và báo cáo sự phát triển của học sinh, gợi ý cách sử dụng kết quả đánh giá để thiết lập kế hoạch giáo dục môn học, kế hoạch can thiệp sư phạm trong bài học.

 

Sách gồm 3 phần, 8 chương.

Phần 1: Cơ sở khoa học về xây dựng chuẩn đánh giá năng lực

Phần 2: Phương pháp, kĩ thuật xây dựng chuẩn đánh giá năng lực đọc hiểu và năng lực giải quyết vấn đề

Phần 3: Hướng dẫn xây dựng và sử dụng chuẩn đánh giá năng lực học sinh phổ thông

 

Mời các bạn đón đọc.