12/10/2017

Đại tướng tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp với sử học Việt Nam

Đại tướng tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp với sử học Việt Nam. - H. : Chính trị quốc gia, 2010. -. - 419 tr. ; 22 cm.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là “người Anh Cả của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam”, là Đại tướng Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giành lại trọn vẹn độc lập quốc gia và thống nhất Tổ Quốc. Đại tướng được thế giới biết đến như một trong những danh tướng của thế giới, một vị tướng huyền thoại trong lịch sử.

Trước khi trở thành một Đại tướng lừng danh, ông đã từng là một nhà báo, nhà sử học, một người thày giáo dạy lịch sử tại trường Thăng Long (Hà Nội), Và cùng với binh nghiệp rạng rỡ, ông vẫn dành nhiều tâm sức cho sự nghiệp nghiên cứu và viết lịch sử. Những tập hồi ký của ông là những bổ sử kháng chiến trung thực, phong phú, sống động.

Quyển sách Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp với sử học Việt Nam là một trong những tác phẩm giúp chúng ta hiểu rõ thêm tiểu sử, sự nghiệp của Võ Nguyên Giáp. Sách gồm hai phần:

Phần 1: Những bài viết của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, tập hợp một số bài viết hoặc trích từ hồi ký của Đại tướng đã được đăng trên Tạp chí Xưa & Nay về hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc, về các sự kiên lịch sử, các nhân vật lịch sử và các hoạt động của Hội Khoa học lịch sử Việt Nam.

Phần 2: Những bài viết về Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, gồm các bài viết của nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước về cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng, những kỷ niệm, những ấn tượng vô cùng tốt đẹp và lòng khâm phục, kính trọng mà họ dành cho vị Tổng tư lệnh.