12/10/2017

Nguyễn Sinh Huy chân dung một nhà nho

Nguyễn Sinh Huy chân dung một nhà nho / Nguyễn Hữu Hiếu. - Đồng Tháp : Hội khoa học lịch sử tỉnh Đồng Tháp, 2005. -. - 247 tr. ; 24 cm.

Nguyễn Sinh Huy là một nhân vật lịch sử đặc biệt, chẳng những có công sinh thành dưỡng dục cho nhân dân Việt Nam một anh hùng giải phóng dân tộc, một danh nhân văn hóa, mà còn là một nhà nho yêu nước vào đầu thế kỷ XX có tư duy và phong cách độc đáo.

Nhân vật có ảnh hưởng quyết định đến quá trình hình thành nhân cách và tư tưởng của Nguyễn Tất Thành, tuổi trẻ thanh niên của Hồ Chí Minh, không ai khác hơn là cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Huy, thân sinh của Người. Việc tìm hiểu cuộc đời và hoạt động của cụ là góp phần vào việc nghiên cứu quá trình hình thành nhân cách và tư tưởng yêu nước của Nguyễn Tất Thành.

 Tác phẩm cho chúng ta thấy rõ cảnh những người thân trong gia đình của Khánh đang lênh đênh trên biển đi đón luồng cá bão, và cha của Khánh đã không được may mắn trở về với gia đình. Kể từ đó, cuộc sống gia đình Khánh bị đảo lộn mọi gánh nặng đều dồn lên đôi vai gầy của mẹ, một mình bà phải lo toan cho cuộc sống gia đình.

Quyển sách “Nguyễn Sinh Huy – chân dung một nhà nho” của tác giả Nguyễn Hữu Hiếu là một tác phẩm được biên soạn khá công phu và cũng là cuốn sách đầu tiên giới thiệu một cách khá đầy đủ về thân thế và sự nghiệp của cụ Nguyễn Sinh Huy với tư cách là một nhà nho yêu nước vào đầu thế kỷ XX. Sách gồm các phần: 

 Chương một: Quê hương và Dòng tộc

 Chương hai: Từ thuở ấu thơ đến lúc đỗ đạt (1862 – 1901)

 Chương ba: Sự biến chuyển từ tinh thần yêu nước theo ý thức hệ phong kiến đến việc hỗ trợ cho Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước theo khuynh hướng mới (1901-1911)

 Chương bốn: Hoạt động yêu nước kết hợp với cứu dân (1911 – 1929)

 Chương năm: Nhân cách và tư tưởng yêu nước của Nguyễn Sinh Huy ảnh hưởng đến quá trình hình thành nhân cách và tư tưởng yêu nước của Nguyễn Tất Thành.