20/12/2016

Kinh tế và xã hội Việt Nam dưới các vua triều Nguyễn

Kinh tế và xã hội Việt Nam dưới các vua triều Nguyễn / Nguyễn Thế Anh. – Hà Nội. – Văn học,2008. -. -301 tr. ; 21 cm.

Cho tới ngày nay, các sử phẩm về Việt Nam vẫn còn dành cho các sự kiện kinh tế và xã hội một địa vị quá khiêm nhường, chỉ chú trọng tới sự diễn tiến chính trị. Tình trạng chênh lệch này rất có hại cho sự hiểu biết tường tận về con người Việt Nam trong quá khứ, không phải chỉ là các ông vua, ông quan trong triều, mà còn chính là người thường dân trong đời sống hàng ngày của họ. Chúng ta phải nhìn nhận là cơ cấu kinh tế căn cứ trên các cách thức sản xuất, qui định một phần lớn những thực hiện của một quốc gia, một dân tộc: các thể chế chính trị và pháp luật, cách hoạt động tinh thần, các tín ngưỡng tôn giáo. Nhà Nguyễn là triều đại quân chủ cuối cùng trong lịch sử Việt Nam, trong giai đoạn này có rất nhiều sự kiện quan trong xảy ra. Tuy nhiên chúng ta phần nhiều chỉ biết về các vấn đề chính trị. Quyển sách "Kinh tế và xã hội Việt Nam dưới các vua triều Nguyễn" nhằm góp phần vào việc tìm hiểu rõ những khía cạnh khác trong đời sống con người giai đoạn bấy giờ. Sách gồm các phần:  

Chương I: Dân cư Việt Nam dưới các vua nhà Nguyễn

Chương II: 
- Tổ chức xã hội: giới sĩ phu
- Phụ trương

Chương III: 
- Nông dân và các hoạt động nông ngiệp
- Phụ trương

Chương IV:
- Các hoạt động công nghệ
- Phụ trương

Chương V :
- Các hoạt động thương mại
- Phụ trương

Chương VI:
- Các vấn đề xã hội và các đề nghị cải cách.