27/04/2022

Nghệ thuật chỉ đạo của Đảng kết thúc cuộc kháng chiến chống mỹ , cứu nước (1973 -1975)

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã để lại cho Đảng ta, nhân dân ta và dân tộc ta nhiều kinh nghiệm quý báu, trong đó có kinh nghiệm về nghệ thuật chỉ đạo giành thắng lợi từng bước tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn trong cách mạng giải phóng dân tộc, đây là một nét độc đáo, một bài học kinh nghiệm quý báu của cách mạng nước ta.


Bài học này không chỉ có giá trị lịch sử lớn lao mà còn có ý nghĩa hiện thực sâu sắc trong sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh hiện nay


Quyển sách nhằm giúp bạn đọc tìm hiểu sâu sắc nghệ thuật chỉ đạo tài tình của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đặc biệt là giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh


Chi tiết: http://thuvien.dthu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-41479.html
Xin trân trọng giới thiệu và hân hạnh phục vụ quý bạn đọc, tại Trung tâm Học liệu Lê Vũ Hùng Trường ĐH Đồng Tháp.