25/04/2019

Chung Một Bóng Cờ

Chung một bóng cờ : Về Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam / Trần Bạch Đằng (ch.b); Ung ngọc Ky, Hồ Xuân Sơn,.. [và những người khác]. - Xuất bản lần thứ ba. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2015. -. - 1232 tr. ; 27 cm.

 Quyển sách “ Chung Một Bóng Cờ” Của NXB Chính Trị quốc gia tái bản năm 2015. Viết về cuộc đấu tranh anh hùng của quân và dân ta, sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình về đường lối của Đảng và Bác Hồ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ròng rã 21 năm.

 Tác phẩm“ Chung Một Bóng Cờ” được hình thành từ nhiều bài viết  dưới hình thức mô tả những con người và sự kiện, những gian khổ đã trải qua, những mất mát hy sinh của đồng đội và bản thân.v.v.. Đây là một tư liệu sống phản ánh cuộc chiến đấu quyết liệt “một mất một còn” giữa cái thiện với cái ác, giữa chính nghĩa với bạo tàn, giữa lương tâm- danh dự- nhân phẩm với mọi mưu ma chước quỷ của kẻ thù.

Quyển sách đem đến cho người đọc một cái nhìn toàn cảnh mang âm hưởng chủ đạo của một anh hùng ca về sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của nhân dân. Nó góp phần giáo dục truyền thống lịc sử cho thế hệ trẻ, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào về ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khẳng định những thành tựu của Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Chi tiết: http://thuvien.dthu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-35581.html

Xin trân trọng giới thiệu và hân hạnh phục vụ quý bạn đọc, tại Trung tâm Thông tin- Thư viện Lê Vũ Hùng Trường ĐH Đồng Tháp.