20/04/2018

Thông báo về việc bổ sung đơn xin xác nhận đã hoàn thành việc trả hết tài liệu vào hồ sơ xét tốt nghiệp đối với sinh viên chính quy

      BỘ GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠO                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               Số: 177 /TB-ĐHĐT                                                                Đồng Tháp, ngày 20  tháng   4   năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung đơn xin xác nhận đã hoàn thành việc trả hết tài liệu

vào hồ sơ xét tốt nghiệp đối với sinh viên chính quy

 

 
   

Nhằm quản lí tốt nguồn tài liệu dùng chung cho toàn trường, đảm bảo sinh viên tốt nghiệp không còn nợ tài liệu của Trung tâm Thông tin – Thư viện Lê Vũ Hùng, Nhà trường thông báo một số nội dung như sau:

1. Nội dung

Bổ sung đơn xin xác nhận đã hoàn thành việc trả hết tài liệu cho Trung tâm Thông tin – Thư viện Lê Vũ Hùng vào hồ sơ xét tốt nghiệp đối với sinh viên chính quy (đính kèm đơn xin xác nhận).

2. Thời gian

 Áp dụng từ khóa tốt nghiệp năm học 2017 – 2018.

3. Tổ chức thực hiện

3.1 Phòng Đào tạo

Bổ sung Đơn xin xác nhận đã hoàn thành việc trả hết tài liệu vào quy định nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đối với sinh viên chính quy đang đào tạo tại Trường Đại học Đồng Tháp.

3.2 Trung tâm Thông tin – Thư viện Lê Vũ Hùng

Kiểm tra và xác nhận đơn cho sinh viên.

3.3 Các khoa

Triển khai đến sinh viên được biết và thực hiện.

4. Hình thức thực hiện

Sinh viên ghi đầy đủ thông theo mẫu, tập hợp lại theo đơn vị lớp và gửi về Phòng Thông tin – Thư mục và Nghiệp vụ thư viện, Trung tâm Thông tin – Thư viện Lê Vũ Hùng ( P.203 – Nhà Hỗ trợ Dạy học H1).

Trên đây là thông báo về việc bổ sung đơn xin xác nhận đã hoàn thành việc trả hết tài liệu. Nhà trường đề nghị các khoa và sinh viên thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo này./.

                                                                                                              KT. HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Lãnh đạo Trường (để chỉ đạo);

- Phòng Đào tạo, TT.TT-TV Lê Vũ Hùng,                                                       (Đã ký)

các khoa (để thực hiện);

- Lưu: VT, TVLVH (Nam).                                                                        Võ Thanh Tùng

                                                                                                    

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

 

         Họ và tên:…………………………………              Mã số sinh viên:………………

         Ngày sinh:………………………………...              Giới tính:  o Nam;   o Nữ

         Tên lớp:…………………………………..               Số điện thoại:…………………

         Tên khoa:…………………………………             

         Tôi làm đơn này kính đề nghị Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện Lê Vũ Hùng, Trường Đại học Đồng Tháp xác nhận cho tôi đã hoàn thành việc trả hết tài liệu (sách,  CD,…) cho Trung tâm, để bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp.

 

                      XÁC NHẬN CỦA                                               Đồng Tháp, ngày….. tháng…. năm 201….

          TRUNG TÂM  TT-TV LÊ VŨ HÙNG                                                  Người viết đơn

                        GIÁM ĐỐC                                                                        (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Dữ liệu đính kèm:

Mau Don xin xac nhan.doc [39936 Kb] Thong bao ve viec Bo sung don xin xac nhan da hoan thanh viec tra het tai lieu cho TV 2018.pdf [863444 Kb]