12/10/2017

Về việc làm thẻ thư viện cho sinh viên khóa tuyển sinh 2017

Thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2017-2018 về việc làm thẻ thư viện cho sinh viên khóa tuyển sinh 2017. Trung tâm Thông tin - Thư viện Lê Vũ Hùng thông báo đến sinh viên khóa tuyển sinh 2017 về việc làm thẻ thư viện như sau :

  1. Đối tượng

      Tất cả sinh viên chính quy khóa tuyển sinh 2017.

  1. Thủ tục cấp thẻ

- Dán 01 ảnh 3x4 và ghi thông tin chi tiết (có mẫu kèm theo).

- Lệ phí: sinh viên đã nộp lúc đăng ký nhập học.

- Thời gian : từ ngày 12/9  đến ngày 30/9/2017.

Lưu ý: Trung tâm chỉ nhận đăng ký làm thẻ thư viện theo đơn vị lớp và chỉ cấp thẻ cho sinh viên đã đóng lệ phí.

  1. Thông tin liên hệ

- Địa chỉ nộp danh sách đăng ký làm thẻ thư viện: Phòng Thông tin – Thư mục và Nghiệp vụ thư viện_P.203_Tầng 2_Nhà Hỗ trợ Dạy học (H1).

- Số điện thoại: 01667.19 61 79­­_ Thầy. Nguyễn Hoàng Nam

            Trên đây là thông báo về việc làm thẻ thư viện cho sinh viên khóa tuyển sinh 2017. Trung tâm Thông tin - Thư viện Lê Vũ Hùng kính đề nghị các Khoa thông báo đến sinh viên khóa tuyển sinh 2017 biết và phối hợp thực hiện tốt tinh thần thông báo này./.