Lịch sử hình thành của Trung tâm Thông tin - Thư viện Lê Vũ Hùng - Trường ĐH Đồng Tháp

(12/10/2017 05:41:44)

Trung tâm TT - TV Lê Vũ Hùng - Trường Đại học Đồng Tháp hiện nay là tiền thân của Thư viện Trường Trung học Sư phạm Đồng Tháp (1975), Trường Cao đẳng Sư phạm (1977), Trường Sư phạm Mẫu giáo Đồng Tháp (1980), Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục (1982) hợp nhất vào năm 1989.