Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: 300 câu hỏi : dùng cho sat hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. - Tp. hồ Chí Minh : Tp. hồ Chí Minh, 2007. -- 118tr. ; 21cm. 300 câu hỏi : dùng cho sat hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. - Tp. hồ Chí Minh : Tp. hồ Chí Minh, 2007. -- 118tr. ; 21cm.
Mã ngôn ngữ
Vie
Chỉ số phân loại DDC
Thông tin về nhan đề (chính)
300 câu hỏi : dùng cho sat hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Xuất bản, phát hành
Tp. hồ Chí Minh : Tp. hồ Chí Minh, 2007
Mô tả vật lý
118tr. ; 21cm.
Phụ chú chung
ĐTTS: Cục đường bộ Việt Nam
Thuật ngữ chỉ mục không kiểm soát
Tiêu đề mô tả bổ sung -- Tên người
Đường bộ-
Kho đọc
(Tầng 3 - Tòa nhà H1)
KD.0017288Trong kho sẵn sàng cho mượn
Xem tiếp
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Giáo trình Tôpô đại cương / 2017 Chi tiết
2. Âm nhạc cổ truyền tộc người Chăm / 2016 Chi tiết
3. Thơ cơ dân gian người La Chí / Nguyễn, Ngọc Thanh,Hoàng, Chí Thanh,Hoàng, Văn Phong .- 2016 Chi tiết
4. Biển đảo trong văn hóa, văn nghệ dân gian Hội An / Trần, Văn An .- 2016 Chi tiết
5. Tang lễ của người thái đen Mường Thanh / Tòng, Văn Hân .- 2016 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Chọn trang
1. Giáo trình Tôn giáo học / Trần Đăng Sinh .- 2006 Chi tiết
2. Giáo trình lịch sử đảng cộng sản Việt Nam / 2004 Chi tiết
3. Mỹ học và giáo dục thẩm mỹ / Vũ Minh Tâm .- 1998 Chi tiết
4. Giáo trình lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam / 2004 Chi tiết
5. Giáo trình du lịch và môi trường / Lê Văn Thăng .- 2008 Chi tiết

TRUNG TÂM THÔNG TIN-THƯ VIỆN LÊ VŨ HÙNG_TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Địa chỉ: Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 067 3 881 778, 067 8 58 38 68, 067 3 881 588

Email: thuvien.dthu.edu.vn@gmail.com

Website: http://thuvien.dthu.edu.vn